bbczyta.pl

bbczyta.pl

Bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo

Termin bezpieczeństwo teoretycznie znany jest każdemu z nas, wydawać by się mogło, że w tym aspekcie przekaz jest wyjątkowo jasny i czytelny, a jednak. Można byłoby się zdziwić, jak wiele rozmaitych znaczeń jest owego terminu oraz jak szeroka okazuje się to być dyscyplina. Generalnie pojęcie wiąże się z państwem i jego instytucją i w tej materii będziemy chcieli poruszyć owe zagadnienie. I tak termin ten mocno ewaluował na przestrzeni lat, dekad, setek lat. Obecnie, od dwudziestego wieku w zasadzie, pojęcie to jeszcze bardziej zostało zmodyfikowane a wszystko dlatego, że zmieniło się znaczenie państwa i jego rola w związku z pojawieniem się na przykład na terenie naszego kontynentu rozmaitych formacji takich jak chociażby Unia Europejska.

Wtedy pojęcie bezpieczeństwa zaczęło wiązać się z terminem bezpieczeństwa międzynarodowego. Ogólnie rzecz biorąc, należy podkreślić fakt, że na podstawie wielorakich przeobrażeń następujących w zakresie funkcji i istnienia organizmu państwowego, pojawiły się i ukształtowały rozmaite odłamy tejże dziedziny naukowej. Bezpieczeństwo śmiało można nazywać nauką, bowiem jest to sfera, którą trzeba bezustannie rozwijać, która wiąże się ewidentnie ze zdobywaniem wiedzy i kwalifikacjami. Trzeba mieć sporo teorii, jak z resztą w każdej jednej nauce, aby móc wiedzieć, w jaki sposób formować bezpieczeństwo w wymiarze czy to indywidualnym, czy to lokalnym, regionalnym, krajowym a tym bardziej na skalę międzynarodową.

To wszystko zaowocowało natomiast powstaniem bezpieczeństwa ekologicznego, energetycznego, ekonomicznego, informacyjnego, socjalnego. Jest także mowa o sferze zwanej bezpieczeństwem humanitarnym. Kolejna kwestia to zasięg tejże dziedziny. Nie chodzi tylko o samo formułowanie definicji i określanie zalet działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa. We współczesnym świecie pełnym rozmaitych zagrożeń dziedzina bezpieczeństwa zaczyna nabierać zupełnie nowego kształtu.

Ogólnie chodzi o to, że występują rozmaite zagrożenia i ryzyko związane chociażby z coraz szerszym zasięgiem działań terrorystycznych. Dlatego też współczesne bezpieczeństwo ma kształtować formy rozwiązań zabezpieczających przed tego typu czynnikami. Warto także wspomnieć, że jako bezpieczeństwo wyróżnia się szereg rozlicznych wartości, w tym chociażby jakość życia, a więc standard egzystencji, formę rozwoju społeczno-gospodarczego, zakres praw oraz swobody obywatelskie i ich wyraz a także opcje rozwoju indywidualnego czy też samorealizacji.

Kolejny aspekt to niezależność polityczna a także suwerenność rozumiana jako wolność czy to kraju, czy też jednostki i poszczególnych grup społecznych. Kolejna ważna wartość to istnienie instytucji i organizmu państwowego jako jednostki odrębnej, kompletnie niezależnej pod względem politycznym. Mowa tu o wyróżnieniu narodów, grup etnicznych, ich obronie oraz przetrwaniu. Jest to nadrzędne, aby mieć własną tożsamość. Socjolog Kitler wydzielił kilka zasadniczych potrzeb ludzkości wyróżnianych w sferze bezpieczeństwa. Mowa w tym przypadku chociażby o takich potrzebach jak oświata, wychowanie, uświadamianie, ochrona środowiska nas otaczającego, w którym żyjemy na co dzień, bezpieczeństwo krajowe, powszechne, porządek publiczny, ochrona dorobku kulturalnego, tożsamości narodowej, bezpieczeństwo ekonomiczne, ochrona zdrowia itd.

Jeszcze inny aspekt bezpieczeństwa wiąże się natomiast z bezpieczeństwem w ramach funkcjonowania na terenie RP. Jest to ochrona i odrębność rozumiana jako tożsamość narodowa Rzeczypospolitej i jej mieszkańców, nienaruszenie granic, integralność pod względem terytorialnym, bezpieczeństwo obywateli w ramach organizmu państwowego, prawa człowieka, wolności, demokratyczne rządy i porządek.

– autor artykułu